Gå til hovedindhold

Team Danmark

Horsens Kommunes samarbejde med Team Danmark er beskrevet i Samarbejdsaftale 2020-23.

 • Læs op

Indhold

  Team Danmark og Horsens Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Horsens Kommune.

  Parterne, som vedkender sig principperne i Lov om Eliteidræt af 26. april 2004, og herunder:

  • At der skal sikres en kulturpolitisk forsvarlig udvikling af eliteidræt i Horsens Kommune. 
  • At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.
  • At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt såvel som socialt.
  • At der særligt skal varetages talentrekruttering og -udvikling.
  • At der skal tilvejebringes uddannelsestilbud til eliteidrætsudøvere.
  • At der skal etableres arbejdsmarkedsmæssige og sociale støtteforanstaltninger for eliteidrætsudøvere.

  er blevet enige om følgende:

  Samarbejdet har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Horsens Kommune i henhold til principperne i Lov om Eliteidræt af 26. april 2004.

  Politisk forankres nærværende samarbejdsaftale i Kultur- og Civilsamfundsudvalget, der har ansvaret for idrætsområdet. Den overordnede planlægning i forhold til talentudvikling og eliteidræt i Horsens Kommune tilrettelægges i Kultur- og Civilsamfundsudvalget.

  Horsens Kommune har nedsat et Eliteidrætsråd, som varetager arbejdet med at sikre de bedst mulige rammer for eliteidrætten.

  Den nærmere organisering af Horsens Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i Bilag 1.

  Horsens Kommune udpeger en elitekoordinator (Eliteidrætskonsulent), som er Team Danmarks kontaktperson i det daglige samarbejde. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige møder.

  Horsens Kommune afsætter i 2020, 2021, 2022 og 2023 kr. 1.149.481,00 til eliteidrætsaktiviteter og talentarbejde i regi af denne samarbejdsaftale. 

  I 2020 afsættes yderligere kr. 250.000,00 til at styrke indsatsen omkring eliteidræt og talentudvikling.

  Udover ovenstående afsætter Horsens Kommune kr. 142.000,- pr. år til talentudvikling indenfor sejlsport i Horsens Kommune i regi af Horsens Sejlklub i samarbejde med Dansk Sejlunion.

  Der er bevilget fondsmidler fra Insero Horsens til indsats på det Sportspsykologiske område i årene 2020-2024.

  Team Danmark yder i aftaleperioden et årligt tilskud på kr. 50.000 til aflønning af elitekoordinatoren.

  Team Danmark kan herudover bidrage til medfinansiering af konkrete indsatser, der kan understøtte og udvikle samarbejdet mellem klubber, forbund og elitekommuner om talentudvikling.

  Horsens Kommune og Team Danmark prioriterer i aftaleperioden at udvikle flg. Team Danmark støttede idrætsgrene:

  • Badminton Horsens Badminton Klub
  • Drengefodbold AC Horsens/HfS
  • Håndbold Horsens Håndboldklub
  • Orienteringsløb Horsens Orienteringsklub
  • Sejlads Horsens Sejlklub
  • Svømning Horsens Svømmeklub

  Horsens Kommune gennemfører i perioden 2020-2023 de i bilag 4 aftalte handlingsplaner i samarbejde med klubber og specialforbund.

  Horsens Kommune prioriterer derudover samarbejde med følgende lokalt prioriterede idrætter:

  • Basketball Horsens IC
  • Pigefodbold FC Horsens

  Herudover kan særligt store talenter fra øvrige idrætter tilknyttes ordningen eliteidræt og uddannelse på Basislinjen i regi af Talent-idrætsklasserne på Langmarkskolen eller Sportscollege Horsens. 

  Klubber i Horsens Kommune, der har ambitioner om at arbejde målrettet med talentudvikling på et højt niveau, kan blive en del af Talentnetværk Horsens for ledere og trænere omkring talentudviklingen og eliteidrætten i Horsens Kommune. 

  Horsens Kommunes aktiviteter, tilbud og rammer er beskrevet i bilag 2.

  Horsens Kommune har i perioden 2020-23 et særligt fokus på følgende udviklingsområder:

  • Ungdomsuddannelser (fokus på udvikling af Sportscollege tilbud, transition og fastholdelse af atleter).
  • Styrke den strukturerede fysiske træning i de prioriterede idrætter og samarbejdsklubber.
  • Styrke det sportspsykologiske område i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og klubber.

  De særlige indsatsområder og udviklingsprojekter er beskrevet nærmere i bilag 3.

  Horsens Kommune kan som led i sin markedsføring eller med henblik på at tiltrække investorer eller sponsorater anvende Team Danmarks navn eller logo i overensstemmelse med de nærmere retningslinier herfor.

  Det vil i hvert enkelt tilfælde specifikt skulle aftales med Team Danmark, såfremt Team Danmarks logo ønskes anvendt. 

  Første kvartal hvert år afholdes et møde mellem Team Danmark og Horsens Kommune, hvor nærværende samarbejdsaftale drøftes mhp. at vurdere, om samarbejdet i praksis lever op til de gensidige forventninger. Primo 2023 igangsætter parterne en fælles evaluering af samarbejdsaftalen.

  Parterne kan til enhver tid i aftaleperioden tage initiativ til genforhandling af nærværende samarbejdsaftale.

  Samarbejdsaftalen træder i kraft 1. januar 2020 og udløber – med mindre andet aftales – 31. december 2023.

  Tiltrådt 01.01. 2020

  Organisering af Horsens Kommunes arbejde med eliteidræt jf. Horsens Kommunes Team Danmark aftale.

  Horsens Eliteidrætsråd

  Arbejdet med Horsens Kommunes aftale med Team Danmark er placeret i Horsens Kommunes  Fritidsafdeling med Kultur- og Civilsamfundsudvalget som politisk ansvarligt udvalg.

  Horsens Kommune har etableret Horsens Eliteidrætsråd, og det er Eliteidrætsrådets opgave, at fremme og udvikle eliteidrætten og talentudviklingen i Horsens Kommune.

  Horsens Eliteidrætsråd fungerer for 4 år ad gangen, således at funktionsperioden følger byrådets valgperiode. 

  Horsens Eliteidrætsråd har følgende sammensætning:

  • 2 repræsentanter for Horsens Kommunes Kultur- og Civilsamfundsudvalg
  • 2 repræsentanter for sponsorer/erhvervsliv
  • 1 repræsentant for medvirkende folkeskoler
  • 3 repræsentanter for Team Danmark prioriterede idrætsgrene
  • 1 repræsentant for lokalt prioriterede idrætsgrene
  • 2 repræsentanter for ungdomsuddannelser (Sportscollege Horsens)
  • 1 repræsentant for Team Danmark (observatørstatus)

  Horsens Eliteidrætsråd sekretariatsbetjenes fra Horsens Kommunes Fritidsafdeling.

  Værdisæt for Talentudvikling:

  Team Danmarks Værdisæt for Talentudvikling (VærdiHUSET) er platformen for talentudviklingen i Horsens Kommune, og Eliteidrætskonsulenten tilstræber at implementere Værdisættet i kommunens idrætspolitik i Eliteidrætsrådets arbejdsgrundlag samt i den daglige praksis i de prioriterede sportsgrene og skole- og institutionspartnere.

  Idrætsskole:

  Horsens Kommune driver idrætsskole i folkeskoleregi i aftaleperioden.

  Langmarkskolen er Horsens Kommunes idrætsskole. Langmarkskolen arbejder systematisk og kvalificeret med idræt og bevægelse fra 0. – 9. klasse.

  Skolen har ansat en koordinator, der fungerer som bindeled til Eliteidrætskonsulenten.

  Fra 0. – 6. klasse tilbyder Langmarkskolen et udvidet aldersrelateret idrætstilbud, samt fokus på bevægelse i undervisningen. Desuden er halvanden times idræt ugentligt for mellemtrinnet (3.- 6. årgang) afsat til særligt idrætssamarbejde med lokale foreninger jf. målsætninger omkring Den Åbne Skole.

  Idrætsskolen tilbyder træning i overensstemmelse med Team Danmarks aldersrelaterede træningskoncept og harmonerer med Team Danmarks og Danmarks Idræts Forbund koncept for idrætsskoler.

  Langmarkskolen tilbyder desuden et idrætsspecifikt træningstilbud for lokale og regionale talenter fra 7. – 9. klasse i samarbejde mellem Horsens Kommune, de prioriterede idrætter og skolen.

  Langmarkskolen sikrer, at skolens idrætslærere generelt samt lærerkollegie omkring Talent-Idrætsklasserne i perioden gennemgår relevant kompetenceløft relateret til skolens benævnelse som idrætsskole, samt det faktum at skolen huser Talent-Idrætsklasser med fokus på det samlede miljø omkring idrætstalenter. Der kan etableres dialog med Horsens Kommunes Eliteidrætskonsulent i forhold til rette valg af kompetenceløft.

  Horsens Kommune indgår i perioden samarbejdsaftaler med de prioriterede idrætsgrene med henblik på systematisk at varetage det idrætsspecifikke sportslige træningstilbud for talenter fra 7. – 9. klasse.

  Horsens Kommune sikrer, at morgentræning for elever i Langmarkskolens Talent-Idrætsklasser (7. – 9. klasse) er koordineret med træningen i de prioriterede idrætsgrene. Morgentrænere påsættes i samarbejde med samarbejdsklubber jf. de prioriterede idrætsgrene.

  Der samarbejdes med relevante idrætsefterskoler i området. Samarbejdet omfatter aktiviteter for Talent-Idrætsklasser herunder især brug af faciliteter, mulighed for samarbejde om kombinationsansættelser, specialister o.a., netværkssamarbejde samt ad hoc arrangementer (foredrag, kurser). 

  Ungdomsuddannelser:

  Horsens Kommune koordinerer i samarbejde med Sportscollege Horsens og de lokale uddannelsesinstitutioner, at der tilbydes fleksible uddannelsestilbud for eliteidrætselever på ungdomsuddannelser, som indebærer:

  • At talenter vil kunne gennemføre 2 ugentlige træninger indenfor den normale skoletid.
  • At der er koordination mellem de forskellige uddannelsesinstitutioners skemalægning, så der på tværs af uddannelsesinstitutioner (herunder også Langmarkskolen) og årgange kan etableres et fælles træningstilbud for talenter.
  • At træningstilbuddet er koordineret med træningen i de prioriterede idrætsgrene.
  • At uddannelsesinstitutionerne varetager den fornødne uddannelsesvejledning, fleksibel skemalægning, og at der i fornødent omfang tildeles ekstraundervisning (efter fastlagte regler) efter aftale mellem institution, klub, forbund og Team Danmark som følge af deltagelse i stævner, træningslejre o. lign.

  Horsens Kommune har løbende dialog med Team Danmark i forhold til optimering af ovenstående tilbud.

  Team Danmark bistår med rådgivning ved planlægningen af de fleksible ungdomsuddannelser.

  Kompetenceudvikling:

  Eliteidrætskonsulenten påser, at der sker en løbende udvikling af kompetenceniveauet blandt trænerne i de prioriterede idrætsgrene. Der udarbejdes kompetenceudviklingsplan for trænere som bilag til fælles Handlingsplaner mellem klub, kommune og forbund.

  Det er målsætningen at alle trænere, der varetager den daglige træning af idrætsskoleelever og talenter i de prioriterede idrætter, skal have en træneruddannelse svarende til DIF’s Diplomtræner eller DIF-niveau 2 incl. ATK uddannelse eller anden formel uddannelse, der kvalificerer til at varetage træningen af talenter. 

  Horsens Kommune vil i samarbejde med de prioriterede idrætsgrene og samarbejdsklubber have fokus på organisationsudvikling omkring talentarbejdet i de respektive klubber. 

  Implementering af det Aldersrelaterede Træningskoncept (ATK):

  Eliteidrætskonsulenten sikrer, at der foretages målrettet og forsvarlig aldersrelateret træning i de prioriterede idrætsgrene, og herunder at der i alle prioriterede idrætsgrene sker implementering af de idrætsspecifikke aldersrelaterede træningskoncepter i samarbejde med forbundene.

  Faciliteter:

  Horsens Kommune forpligter sig til at sikre, at der er tilstrækkelig adgang til idrætsfaciliteter for de prioriterede idrætsgrene, så træningen af talenter vil kunne gennemføres efter principperne i det idrætsspecifikke aldersrelaterede træningskoncept (særlige forhold vedrørende Horsens Svømmeklub, se bilag 5).

  Ekspertbistand:

  Horsens Kommune tilbyder en sammenhængende servicemodel for ekspertbistand (sportspsykologi, sportsernæring, sportsfysiologi og sportsmedicin). Servicemodellen beskriver også kursustilbud til talenter, trænere og forældre inden for de forskellige ekspertområder. 

  Eliteidrætskonsulenten  har ansvar for at sikre, at kvaliteten i tilbuddene i servicemodellen lever op til Team Danmarks standarder herfor, og at anvendte eksterne eksperter kan leve op til Team Danmarks anbefalinger til kvalifikationskrav og indgår i Team Danmarks eksterne netværk, så vidt dette er muligt. 

  Der arbejdes med alle ekspertområder som en del af individuelle handleplaner for de prioriterede samarbejdsklubber (se bilag 4).

  Team Danmark bistår med rådgivning i forbindelse med udformningen af kommunens service-model.

  Rammer for ekspertbistand.
  Der er som en del af den samlede økonomi i Team Danmark aftalen afsat en økonomisk ramme årligt til ansættelse af eksperter indenfor de 4 hovedområder samt til løbende relevant kursusvirksomhed.

  Tidsrammen for det enkelte område vil være forskellig.

  Vilkår for ekspertbistand.
  Ekspertbistanden tilbydes primært til talenter, som er tilknyttet Langmarkskolens Talent-idrætsklasser 7.-9. klasser samt for talenter i regi af ungdomsuddannelserne (Sportscollege Horsens). 

  Derudover er der adgang til fysioterapi for alle Team Danmark prioriterede idrætsgrene samt de lokalt prioriterede idrætsgrene (Horsens Kommunes Eliteidrætskonsulent træffer aftale med klubberne om, hvilke talenter der kan benytte tilbuddet). Bistanden er gratis for deltagerne, så længe den finder sted indenfor den angivne tidsramme for hvert område. 

  Der kan indstilles til ekstra støtte/adgang til yderligere ekspertbistand til det enkelte talent via Eliteidrætskonsulenten i Horsens Kommune. 

  De 4 hovedområder:

  Sportsmedicin/fysioterapi 
  Der er etableret samarbejde med fysioterapeut ansat fast op til minimum 10 timer om ugen i forbindelse med morgentræning, skoleidræt på Langmarkskolen samt efter individuelle aftaler indenfor tidsrammen. 

  Talenter har adgang til behandling hos fysioterapeut flere gange ugentligt. Der er stor fleksibilitet i forhold til behandlingen, der foregår på klinik på Casa Arena Horsens, hvor talenterne holder til eller andetsteds efter aftale.  

  Fysioterapeut afholder Basal Sportsskadekursus for udøvere, forældre og trænere tilknyttet Talent-Idrætsklasser.

  Talenterne har derudover adgang til idrætslæge efter henvisning fra fysioterapeuten.

  Derudover er der yderligere adgang til idrætslæge og fysioterapeuter via Horsens Kommunes Idrætsklinik (klinikken er for alle idrætsudøvere, der er medlem af en idrætsforening under Sport Horsens). Klinikken har faste åbningstider 1 x ugentligt. 

  Sportsfysiologi
  Der fokuseres på indsats for skadesforebyggende træning i samarbejde med de prioriterede samarbejdsklubber, talenter, forældre og fysioterapeut.

  Fysisk træner er tilknyttet som ekspert i forbindelse med morgentræning mandag og onsdag morgen.

  Nye talenter, der starter i Talent-idrætsklasserne på Langmarkskolens 7. klasse, screenes efter Team Danmarks screeningsmodel på diverse fysiske parametre. Ved udslag på test re-screenes elever i slutningen af skoleåret for progression. 

  Fysisk træner gennemfører forløb i skadesforebyggende træning og introduktion til styrketræning for 7. og 8. årgang i skoleidrætten for Langmarkskolens Talent-Idrætsklasser.

  Der kan aftales individuelle forløb for talenter i samråd mellem klub, træner, fysisk træner, fysioterapeut og eliteidrætskonsulent. 

  Sportspsykologi 
  Sportspsykologi er et særligt udviklingsområde i Team Danmark aftalen 2020-23 (se side 11).

  Ekstern sportspsykolog er tilknyttet som ekspert til at køre undervisningsforløb for talenter, trænere samt forældrekurser.

  Der samarbejdes med Talent-Idrætsklassernes lærerkollegie omkring konceptet ”Talent-Rejsen”. Ekstern Sportspsykolog fungerer som sparringspartner for lærere omkring konceptet.

  Der arbejdes desuden med elementer fra Sportspsykologi i Talentnetværk Horsens, der er netværket for aktører omkring eliteidrætten i Horsens (ledere, trænere, eksperter, uddannelsesinstitutioner). 

  Der kan aftales individuelle sportspsykologiske forløb for udvalgte talenter i samråd mellem klub, træner, sportspsykolog og eliteidrætskonsulent. Team Danmark aftalen understøtter individuelle forløb efter aftale med Eliteidrætskonsulent.

  Sportsernæring
  Ernæringsrådgiver er tilknyttet som ekspert til at varetage undervisningsforløb for talenter, trænere og forældrekurser.

  Omfang og indhold af forløb og kurser planlægges for hvert skoleår.

  Derudover kan der aftales individuelle forløb for udvalgte talenter – dette sker i samråd mellem klub, træner, ernæringsrådgiver og eliteidrætskonsulent. 

  Uddannelsestilbud

  Talenter tilknyttet Langmarkskolens 7.-9. klasse (Talent-idrætsklasserne) samt talenter i regi af ungdomsuddannelserne (Sportscollege Horsens) modtager undervisning i sportspsykologi, sportsernæring, sportsfysiologi og sportsmedicin kontinuerligt hvert år. Målet er at ruste udøverne til en fremtidig eliteidrætskarriere, at vidensdele om erfaringer og sikre, at talenterne kan udnytte ekspertbistanden korrekt. 

  Der tilbydes årligt lokale kurser for trænere og ledere vedrørende de 4 hovedområder. 
  Dette tilbydes både for Team Danmark og lokalt prioriterede klubber for trænere og ledere, der arbejder med talenter i dagligdagen.

  Derudover tilbydes uddannelse/kurser i følgende temaer for talenter, trænere og forældre. 

  • Basal sportsernæring kursus
  • Basal sportsskade kursus 

  Der afholdes ad hoc kurser eks. med følgende temaer:

  • Life Skills – for talenter og forældre.
  • Doping – for trænere og talenter.
  • Ludomani
  • Etc.

  Horsens Kommune har i perioden 2020-23 et særligt fokus på følgende udviklingsområder:

  1. Ungdomsuddannelser (fokus på udvikling af Sportscollege tilbud, transition og fastholdelse af atleter).
  2. Styrke den strukturerede fysiske træning i de prioriterede idrætter og samarbejdsklubber.
  3. Styrke det sportspsykologiske område i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og klubber.

  Ad 1)

  I samarbejde med uddannelsesinstitutioner, klubber og den daglige leder for Sportscollege Horsens ønsker Horsens Kommune et kontinuerligt fokus på udvikling af fleksible tilbud omkring ungdomsuddannelserne.

  Der fokuseres bl.a. på at udvikle mulighederne for klasser på skolerne kun dedikeret til eliteidrætselever, morgentræningstilbud for elever på ungdomsuddannelserne, forståelse for atleternes situation fra institutionerne etc. – hele tiden med et fokus på at skabe størst mulig fleksibilitet for udøverne og have atleten i centrum.

  Der sættes fokus på den svære transition mellem folkeskole og ungdomsuddannelser og på, hvordan Sportscollege Horsens modellen kan hjælpe unge atleter med den svære overgang i forhold til at fastholde atleterne i sporten.

  Ad 2)

  Der sættes fokus på, hvordan den strukturerede fysiske træning i de prioriterede samarbejdsklubber kan styrkes i samarbejde med Horsens Kommune. 

  Der vurderes på muligheden for samarbejde på tværs af idrætterne i forhold til struktureret fysisk træning samt tilvejebringelse af faciliteter, der kan være med til at styrke muligheden for fysisk træning.

  Ved igangsættelse af konkrete projekter på området udarbejdes en specifik projektbeskrivelse. Team Danmark kan bidrage med sparring ved udarbejdelse.

  Ad 3)

  Der fokuseres på at styrke arbejdet på det sportspsykologiske område, både som forløb i skoleregi men også som forløb i de prioriterede samarbejdsklubber. I tilknytning hertil fokuseres på udvikling af klubtrænere og ledere med relation til talentudviklingen med henblik på at styrke trivslen blandt de unge talenter.

  Ved igangsættelse af konkrete projekter på området udarbejdes en specifik projektbeskrivelse. Team Danmark kan bidrage med sparring ved udarbejdelse.

  Om Handlingsplanen

  Denne Handlingsplan er et dynamisk dokument, der skal bruges som platform for samarbejdet i den 4-årige samarbejdsaftale, der foreligger mellem Horsens Kommune og Team Danmark for perioden 2020-2023. 

  Handlingsplanen er udgangspunkt for den samarbejdsaftale, der udarbejdes mellem Horsens Kommune og de prioriterede samarbejdsklubber jf. Team Danmark aftalen.

  Samarbejdet med de prioriterede idrætter/klubber er som udgangspunkt 4-årigt og følger Team Danmark aftalen 2020-23. Samarbejdet evalueres løbende. Genforhandling/evaluering af aftalerne finder sted ultimo hvert år (herunder fastsættelse af evt. tilskud til at opnå målsætninger mv.).

   

  1. KLUBUDVIKLING 

  Målsætningen er, at alle klubber i samarbejde med kommune og forbund arbejder med klubudvikling. Specialforbundets evt. anbefalinger/politikker skal implementeres så der kommer fælles retning på indsatsområder og strategier. 
   

  2. KOMPETENCEUDVIKLING - TRÆNERE

  Uddannelsesplan udarbejdes for alle morgen- og klubtrænere med tilknytning til talentarbejdet i klubben.

  Det er målsætningen at alle trænere, der varetager den daglige træning af idrætsskoleelever og talenter i de prioriterede idrætter, skal have træneruddannelse svarende til DIF’s Diplomtræner eller DIF-niveau 2 incl. ATK uddannelse eller anden formel uddannelse, der kvalificerer til at varetage træningen af talenter. 

  Der kan søges tilskud til trænerudvikling via Horsens Kommune. Tilskud beror på forhandling. Der er ingen garanti for at tilskud til træneruddannelse bevilges, heller ikke selvom uddannelsesplan foreligger. 

   

  3. IMPLEMENTERING AF ALDERSRELATERET TRÆNINGS-KONCEPT (ATK)

  Der skal sikres målrettet og forsvarlig aldersrelateret træning i de prioriterede idrætsgrene, herunder at der i alle prioriterede idrætsgrene sker implementering af de idrætsspecifikke aldersrelaterede træningskoncepter i samarbejde med forbundene.
   

  4. FACILITETER 

  Har talenter tilstrækkelig adgang til passende træningsfaciliteter på optimale træningstidspunkter ift. en sammenhængende hverdag?
   

  5. ADGANG OG ANVENDELSE AF EKSPERTFUNKTIONER

  Har klubbens atleter adgang til ekspertbistand inden for følgende ekspertområder? 

  • Sportsmedicinsk behandling (fysioterapi)
  • Fysisk træning
  • Sportspsykologi
  • Sportsernæring
     

  6. SAMARBEJDE MED UDDANNELSESINSTITUTIONER

  • Indgår klubben i kommunens morgentræningstilbud?
  • Hvordan koordineres morgen- og klubtræning? 

  7. SPECIALFORBUND

  Er der etableret samarbejde med specialforbund, og hvordan fungerer dette?  

  8. VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING – TALENT-HUSET

  Team Danmarks TALENT-HUSET er værdisættet for talentudvikling i dansk idræt, som skal være ”ledestjerne” for udviklingen af danske idrætstalenter til højeste internationale seniorniveau.

  Hvordan foregår værdiarbejdet i klubben?

  • Helhed: Fokus på talenternes samlede miljø
  • Udvikling: Fokus på færdigheder med det langsigtede mål for øje
  • Samarbejde: Med talenterne i centrum og involvering af nøglepersoner
  • Engagement: Træneren er afgørende for talenternes udvikling og fastholdelse
  • Trivsel: Glæde til træning og evne til at håndtere modgang.

  Vedrørende svømning som Team Danmark prioriteret idrætsgren i Team Danmark aftalen 2020-23.
  Dansk Svømme Union og Team Danmark har indstillet svømning til Team Danmark prioriteret idrætsgren i Horsens Kommunes aftale med Team Danmark i perioden 2020-23. 

  Dette forudsætter dog, at der fortsat kan tilbydes morgentræning i svømning til udvalgte talenter i aftaleperioden.
  Det drejer sig specifikt om talenter fra Talent-idrætsklasserne på Langmarkskolen og elever fra Sportscollege Horsens.

  Dansk Svømme Union er indstillet på, at antallet af træningstimer i vand i relation til talentudviklingen og Team Danmark aftalen i perioden 2020-23 har samme omfang som foregående periode 2016-19.