Gå til hovedindhold

Team Danmark

Horsens Kommunes samarbejde med Team Danmark er beskrevet i Samarbejdsaftale 2024-27.

 • Læs op

Indhold

  Team Danmark og Horsens Kommune (herefter parterne) er blevet enige om denne samarbejdsaftale, der har til formål at fremme vilkårene for eliteidrætten og herunder i særdeleshed talentudvikling i Horsens Kommune.

  Parterne vedkender sig principperne i Lov om Eliteidræt og arbejder for, at der med afsæt i nærværende aftale sker en kulturpolitisk forsvarlig udvikling af eliteidrætten i kommunen.

  Parterne er blevet enige om følgende:

  Samarbejdet har til formål:

  • fremme talent- og elitearbejdet herunder i særdeleshed talentudvikling i Horsens Kommune ved at fremme et langsigtet, strategisk og ansvarligt talentarbejde.

  • at iværksætte og understøtte initiativer, der medfører unge talenter kan forfølge deres sportslige ambitioner i bæredygtige talent- og elitemiljøer, der tager højde for den enkeltes sportslige, uddannelsesmæssige og personlige udvikling, og som på langt sigt bidrager til at udvikle senioratleter på højt internationalt niveau (jf. Senioratleter med resultatperspektiv på højeste internationale niveau ved EM, VM og OL).

  Politisk forankres nærværende samarbejdsaftale i Horsens Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg.

  Horsens Kommune nedsætter et eliteidrætsråd, som varetager opgaven med at sikre de bedst mulige rammer for talent- og elitearbejdet. Kommunen udpeger derudover en fuldtids elitekoordinator (Eliteidrætskonsulent), som er Team Danmarks kontaktperson i det daglige samarbejde. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinatornetværk og deltager i de regelmæssige netværksaktiviteter.

  Den nærmere organisering af Horsens Kommunes talent- og elitearbejde er beskrevet i bilag 1.

  Horsens Kommune afsætter i 2024 kr. 1.800.000, i 2025 kr. 1.800.000, i 2026 kr. 1.300.000, og i 2027 kr. 1.300.000 til talent- og elitearbejdet. 

  Horsens Kommune afsætter udover ovenstående i 2024 kr. 160.000, i 2025 kr. 160.000, i 2026 kr. 160.000, og i 2027 kr. 160.000 til talentarbejdet i Horsens Sejlklub jf. klubbens samarbejde med Dansk Sejlunion.

  Team Danmark yder i aftaleperioden et årligt tilskud på kr. 50.000 til aflønning af elitekoordinatoren.

  Team Danmark yder i aftaleperioden et årligt tilskud på kr. 50.000 som er målrettet de særlige indsatser beskrevet i § 10 samt bilag 4, især med fokus på udvikling af Dual Career området omkring ungdomsuddannelserne.

  Team Danmark kan bidrage til medfinansiering af konkrete indsatser i kommunerne, der kan understøtte og udvikle samarbejdet mellem forbund og elitekommuner i de prioriterede sportsgrene samt generere ny viden og indsigt, der kan udvikle talent- og elitearbejdet i Danmark.

  Forudsætningerne for at blive prioriteret sportsgren/miljø i samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Horsens Kommune er følgende.

  · Team Danmark støtter sportsgrenen på nationalt plan og det relevante specialforbund kan godkende miljøet, som et centralt talentudviklingsmiljø.

  · Det prioriterede miljø kan og vil i samarbejde med relevante parter (kommune, uddannelser og forbund) arbejde for at udvikle et talentudviklingsmiljø, der tager højde for den enkelte atlets sportslige, uddannelsesmæssige og personlige udvikling, og dermed bidrager til et forsvarligt talentarbejde i Danmark.

  · Det prioriterede miljøs lokale trænere, der varetager morgentræning og klubtræning, er uddannet svarende til DIFs niveau-2 træneruddannelse eller har på anden vis erfaringer, der sikrer høj faglig kvalitet i klub- og morgentræningstilbuddet. Team Danmark anbefaler, at der laves en kompetenceudviklingsplan for de respektive trænere.

  Horsens Kommune og Team Danmark prioriterer i aftaleperioden at udvikle flg. Team Danmark støttede sportsgrene:

  ·         Badminton           Horsens Badminton Klub

  ·         Drengefodbold     AC Horsens/HfS

  ·         Håndbold             Horsens Håndboldklub

  ·         Orienteringsløb    Horsens Orienteringsklub

  ·         Sejlads                 Horsens Sejlklub

  ·         Svømning            Horsens Svømmeklub

  Horsens Kommune prioriterer derudover samarbejde med følgende lokalt prioriterede sportsgrene:

  ·         Basketball            Horsens IC

  ·         Pigefodbold          FC Horsens

  Horsens Kommune gennemfører i perioden 2024-2027 de i bilag 2 aftalte udviklingsplaner i samarbejde med klubberne og specialforbundene. Er der allerede indgået en licensaftale, kraftcenteraftale, partnerskabsaftale eller lignende mellem forbundet og klubben skal der ikke udarbejdes en særskilt udviklingsplan, men der skal fortsat sikres en koordinering mellem klub, kommune og specialforbund.

  Horsens Kommune ønsker i perioden til og med 2025 at brede samarbejdet omkring talentudvikling ud til flere mindre idrætter og parasport. Fokus skal være på indsatser, der vil bidrage til at udvikle talentarbejdet i miljøerne i et længere perspektiv, og som evt. vil kunne løfte idrætsgrenene til at blive prioriterede på sigt.

  Horsens Kommune sikrer i samarbejde med specialforbund, foreninger, klubber og andre relevante interessenter, at der i de prioriterede sportsgrene arbejdes med udgangspunkt i Team Danmarks ”Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt” samt i DIF og Team Danmarks ”Etisk Kodeks for Dansk Konkurrenceidræt”.

  Horsens Kommune sikrer i samarbejde med specialforbund, foreninger, klubber og andre relevante interessenter, at der foretages målrettet og forsvarlig aldersrelateret træning i de prioriterede sportsgrene og herunder, at der sker implementering af de idrætsspecifikke aldersrelaterede træningskoncepter i samarbejde med specialforbundene.

  Horsens Kommune sikrer, at der etableres en sammenhængende uddannelsesstruktur fra folkeskole til videregående uddannelser, der tilbyder talentfulde atleter fleksible uddannelsesmuligheder og adgang til morgentræning.

  Dette indebærer:

  - at Horsens Kommune implementerer Team Danmarks Koncept for Talentklasser på Langmarkskolens 7.-9. årgang i regi af Horsens Kommunes Talent-idrætsklasser.

  - at Horsens Kommune i samarbejde med Team Danmark koordinerer og arbejder for, at Learnmark Horsens og Horsens Gymnasium & HF i regi af Sportscollege Horsens tilbyder fleksible uddannelsestilbud, der understøtter atleternes sportslige og uddannelsesmæssige udvikling.

  Team Danmark bistår med rådgivning i forbindelse med udviklingen af en sammenhængende uddannelsesstruktur for de lokale talenter.

  Horsens Kommune sikrer i samarbejde med specialforbund, forening, klubber og andre relevante interessenter, at der med afsæt i konkrete kompetenceudviklingsplaner og vidensdelingsaktiviteter sker en løbende kompetenceudvikling af følgende målgrupper:

  ·         Atleter i de prioriterede idrætsgrene, Talent-idrætsklasser og ungdomsuddannelser

  ·         Trænere i de prioriterede samarbejdsklubber og i morgentræning

  ·         Ledere i de prioriterede samarbejdsklubber

  ·         Eksperter tilknyttet Elitesport Horsens

  ·         Forældre i de prioriterede samarbejdsklubber og Talent-idrætsklasser

  ·         Lærere tilknyttet Talent-idrætsklasser

  Horsens Kommune ønsker at understøtte samarbejdet på tværs af interessenter omkring Team Danmark samarbejdet via netværksmøder og arrangementer med henblik på vidensdeling, sparring og kompetenceudvikling.

  Horsens Kommune tilbyder i samarbejde med de prioriterede idrætsgrene og uddannelsestilbud relevant ekspertbistand. Elitekoordinatoren har ansvar for at sikre, at kvaliteten i tilbuddene i service-modellen lever op til Team Danmarks standarder herfor, og at anvendte eksterne eksperter lever op til Team Danmarks anbefalinger til kvalifikationskrav. 

  Team Danmark bistår med rådgivning og sparring i forbindelse med udformningen af kommunens model for ekspertbistand.

  Ekspertbistand er beskrevet i bilag 3.

  Horsens Kommune vil i aftaleperioden have særligt fokus på følgende indsatsområder:

  Dual Career:

  Styrke udviklingen af den samlede Atletuddannelse og den gennemgående uddannelsestrappe for talenter fra 7. klasse til udgangen af en ungdomsuddannelse, specielt med fokus på udvikling af niveauet omkring ungdomsuddannelserne, samt de transitioner som atleterne oplever på skoleområdet.

  Trivsel i talentudviklingen:

  Et særligt fokus på at sikre trivsel blandt lokale talenter og trænere relateret til talentudviklingen. 

  De særlige indsatser er specificeret yderligere i bilag 4.

  Horsens Kommune forpligter sig til at sikre, at der er tilstrækkelig adgang til idrætsfaciliteter af høj kvalitet for de prioriterede sportsgrene, så træningen af talenter vil kunne gennemføres efter principperne i det idrætsspecifikke aldersrelaterede træningskoncept.

  Team Danmarks logo kan anvendes i forbindelse med denne aftale. Det skal dog i hvert enkelt tilfælde specifikt aftales med Team Danmark, såfremt Team Danmarks logo ønskes anvendt.

  Første kvartal hvert år afholdes et møde mellem Team Danmark og Horsens Kommune, hvor nærværende samarbejdsaftale drøftes mhp. at vurdere, om samarbejdet i praksis lever op til de gensidige forventninger. Ultimo 2026 igangsætter Horsens Kommune en evaluering af samarbejdsaftalen, som skal danne grundlag for en eventuel genforhandling af samarbejdsaftalen. 

  Parterne kan, hvis de bliver bekendt med sager, der strider mod Team Danmarks Etiske Kodeks og Team Danmarks Værdisæt for talentudvikling, gå i dialog med henblik på at få løst den konkrete udfordring. 

  Partnerne kan i yderste konsekvens opsige det gensidige samarbejde, hvis dette af en af partnerne ikke opfattes at leve op til at understøtte forventningen om at understøtte et samfundsmæssigt forsvarligt talent- og elitearbejde. 

  Parterne kan til enhver tid i aftaleperioden tage initiativ til genforhandling af nærværende samarbejdsaftale.

  Samarbejdsaftalen træder i kraft 1. januar 2024 og udløber – med mindre andet aftales – 31. december 2027.

  Horsens Kommune har jf. samarbejdsaftalen med Team Danmark i perioden 2024-27 nedsat et Eliteidrætsråd. 

  Eliteidrætsrådet er et rådgivende organ, der kan høres i sager der vedrører talent- og eliteidrætsområdet i Horsens Kommune. Rådet kan afgive indstillinger til det politiske system på området, herunder blandt andet til kommunens budget.

  Rådet sammensætter selv sin forretningsorden i form af ”Arbejdsgrundlag for Horsens Eliteidrætsråd”. Arbejdsgrundlaget er et dynamisk dokument, der følger perioden for Horsens Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark.

  Eliteidrætsrådets funktionsperiode

  Eliteidrætsrådets funktionsperiode følger byrådets funktionsperiode, således der udpeges nye medlemmer af rådet hvert 4. år. Rådets nuværende funktionsperiode løber fra 1. januar 2022 til og 31. december 2025.

  Eliteidrætsrådets sammensætning 1/1-2022 – 31/12-2025

  2 repræsentanter for Horsens Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg
  2 repræsentanter for sponsorer/erhvervsliv
  1 repræsentant for medvirkende folkeskoler
  3 repræsentanter for Team Danmark prioriterede idrætsgrene
  1 repræsentant for lokalt prioriterede idrætsgrene
  2 repræsentanter for ungdomsuddannelser
  1 repræsentant for Team Danmark (observatørstatus)

  Chefkonsulent, Fritidsafdeling

  Eliteidrætskonsulent, Fritidsafdeling (sekretariatsbetjening)

  Handlingsplan

  Prioriterede idrætsgrene jf. Horsens Kommunes aftale med Team Danmark 2024-27

  Klub:            

  Idrætsgren:

  Specialforbund:

  Prioritering:

  Senest revideret:

   

   

   

   

   

   

  Om Handlingsplanen:

  Denne Handlingsplan er et dynamisk dokument, der skal bruges som platform for samarbejdet i den 4-årige samarbejdsaftale, der foreligger mellem Horsens Kommune og Team Danmark for perioden 2024-27. 

  Handlingsplanen er udgangspunkt for den samarbejdsaftale, der udarbejdes mellem Horsens Kommune og de prioriterede samarbejdsklubber jf. Team Danmark aftalen.

  Samarbejdet med de prioriterede idrætter/klubber er som udgangspunkt 4-årigt og følger Team Danmark aftalen 2024-27. Samarbejdet evalueres løbende. Genforhandling/evaluering af aftalerne finder sted ultimo hvert år (herunder fastsættelse af evt. tilskud til at opnå målsætninger mv.).

  1.    KLUBUDVIKLING

  Målsætningen er, at alle klubber i samarbejde med kommune og forbund arbejder med klubudvikling. Specialforbundets evt. anbefalinger/politikker skal implementeres så der kommer fælles retning på indsatsområder og strategier. 

  Status ved revisionsdato:

  Handlinger/Tidsplan/Ansvarlig:

   

   

   

  2.    KOMPETENCEUDVIKLING - TRÆNERE

  Uddannelsesplan udarbejdes for alle morgen- og klubtrænere med tilknytning til talentarbejdet i klubben.

  Det prioriterede miljøs lokale trænere, der varetager morgentræning og klubtræning, er uddannet svarende til DIFs niveau-2 træneruddannelse eller har på anden vis erfaringer, der sikrer høj faglig kvalitet i træningen af talenter. 

  Der kan søges tilskud til trænerudvikling via Horsens Kommune. Tilskud beror på forhandling. Der er ingen garanti for at tilskud til træneruddannelse bevilges, heller ikke selvom uddannelsesplan foreligger.

  Status ved revisionsdato:

  Handlinger/Tidsplan/Ansvarlig:

   

   

   

  3.    IMPLEMENTERING AF ALDERSRELATERET TRÆNINGS KONCEPT (ATK)

  Der skal sikres målrettet og forsvarlig aldersrelateret træning i de prioriterede idrætsgrene, herunder at der i alle prioriterede idrætsgrene sker implementering af de idrætsspecifikke aldersrelaterede træningskoncepter i samarbejde med forbundene.

  Status ved revisionsdato:

  Handlinger/Tidsplan/Ansvarlig:

   

   

   

  4.    FACILITETER

  Har talenter tilstrækkelig adgang til passende træningsfaciliteter på optimale træningstidspunkter ift. en sammenhængende hverdag?

  Status ved revisionsdato:

  Handlinger/Tidsplan/Ansvarlig:

   

   

   

  5.    EKSPERTBISTAND

  Har klubbens atleter adgang til ekspertbistand inden for følgende ekspertområder? 

  Status ved revisionsdato:

  Handlinger/Tidsplan/Ansvarlig:

  Sportsmedicinsk behandling (fysioterapi):

   

  Fysisk træning:

   

  Sportspsykologi:

   

  Sportsernæring:

   

   

  6.    SAMARBEJDE MED UDDANNELSESINSTITUTIONER

  • Indgår klubben i kommunens morgentræningstilbud?
  • Hvordan koordineres morgen- og klubtræning?

  Status ved revisionsdato:

  Handlinger/Tidsplan/Ansvarlig:

   

  7.    SPECIALFORBUND

  Er der etableret samarbejde med specialforbund, og hvordan fungerer dette?

  Status ved revisionsdato:

  Handlinger/Tidsplan/Ansvarlig

   

  8.    VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING – TALENT-HUSET

  Team Danmarks TALENT-HUSET er værdisættet for talentudvikling i dansk idræt, som skal være ”ledestjerne” for udviklingen af danske idrætstalenter til højeste internationale seniorniveau.

  Hvordan foregår værdiarbejdet i klubben?

  Talent-Huset:

  Klubbens hverdag:

  Helhed - FOKUS PÅ TALENTERNES SAMLEDE MILJØ!

  Udvikling - FOKUS PÅ FÆRDIGHEDER MED DET LANGSIGTEDE MÅL FOR ØJE!

  Samarbejde - MED TALENTERNE I CENTRUM OG INVOLVERING AF NØGLEPERSONER!

  Engagement - TRÆNEREN ER AFGØRENDE FOR TALENTERNES UDVIKLING OG FASTHOLDELSE!

  Trivsel - GLÆDE TIL TRÆNING OG EVNE TIL AT HÅNDTERE MODGANG!

   

   

  9.    ØKONOMI

  Jf. fælles Samarbejdsaftale mellem Klub og Kommune er der aftalt følgende støtte for at opnå målsætninger beskrevet i Handlingsplan:

  Handlinger:

  Økonomi:

  Horsens Kommune stiller i aftaleperioden ekspertbistand omkring talentudvikling til rådighed for lokale talenter og deres respektive klubmiljøer.

  Ekspertbistand omfatter:

  Sportsmedicin (Fysioterapi)

  Sportsfysiologi (Fysisk træning)

  Sportspsykologi

  Sportsernæring

  Servicemodellen omfatter ligeledes kursustilbud til talenter, trænere og forældre inden for de forskellige ekspertområder.

  Vilkår for ekspertbistand:

  Ekspertbistand tilbydes primært til talenter, som er tilknyttet Langmarkskolens Talent-idrætsklasser 7.-9. klasse, samt talenter i regi af ungdomsuddannelserne (Sportscollege Horsens). 

  Derudover samarbejder Horsens Kommune med lokale talentmiljøer i forhold til implementering af ekspertbistand i talenternes daglige miljøer.

  Der er adgang til fysioterapi for de Team Danmark-prioriterede idrætsgrene samt de lokalt prioriterede idrætsgrene (Horsens Kommunes Eliteidrætskonsulent træffer aftale med klubberne om, hvilke talenter der kan benytte tilbuddet).

  Der kan indstilles til støtte/adgang til yderligere ekspertbistand via Eliteidrætskonsulenten i Horsens Kommune.

  Dual Career:

  På uddannelsesområdet vil Horsens Kommune fokusere på, at styrke den gennemgående Atletuddannelse og skabe en stærk sammenhæng omkring den gennemgående uddannelsestrappe for talenter. Dette skal ske ved, at skabe en aldersrelateret Atletuddannelse, således der skabes sammenhæng mellem indsatser fra starten af Talent-idrætsklasser til afslutning af en ungdomsuddannelse. Der vil være et specielt fokus på udvikling af niveauet omkring ungdomsuddannelserne, samt de transitioner som atleterne oplever på skoleområdet.

  I Langmarkskolens Talent-idrætsklasser vil Horsens Kommune sikre en fortsat udvikling af Atletuddannelsen, specielt med fokus på 7. og 8. årgang. Et særligt fokusområde vil være arbejdet med udøvernes forståelse for de krav de møder i deres udvikling som talenter, herunder forståelse for ekspertområdernes vigtighed for egen udvikling.

  Trivsel i talentudviklingen:

  Horsens Kommune ønsker i perioden at fokusere på hvordan trivsel blandt lokale talenter kan sikres og udvikles. Målet med indsatsen er, at fastholde atleter i deres respektive sportsgrene i længere tid, så resultatperspektivet om udvikling af senioratleter mod højt internationalt niveau har bedre muligheder for at blive realiseret.

  Der vil være et øget fokus på at implementere trivselstiltag i den samlede Atletuddannelse for Talent-idrætsklasser og på ungdomsuddannelserne. Ligeledes vil trivsel være i fokus i samarbejdet med de lokale prioriterede talentmiljøer, hvor Horsens Kommune i samarbejde med miljøerne ønsker at udvikle tiltag der kan medvirke til at sikre trivsel for de lokale talenter. Dette vil omfatte implementering af sportspsykologiske indsatser i de prioriterede idrætter, der skal medvirke til at give atleter redskaber til at håndtere Life Skills og modgang.

  Horsens Kommune ønsker i samarbejde med de lokale samarbejdsmiljøer at bidrage til at gøre det mere attraktivt at være træner omkring talentudviklingen i Horsens Kommune i forhold til at sikre fastholdelse af trænere i talentmiljøerne.